EMC解决方案 EMC解决方案

EMC解决方案 EMC solutions

网通类产品

网通类产品
X
LAN port (1 Gbps)
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
USB 2.0 (Single)
X
X
LAN port (10 Gbps)
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
USB 2.0 (Array)
X
X
PD Protection (1 Gbps)
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
USB 3.2
X
PD Protection (10 Gbps)
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X
X
USB Type C
X
PSE Protection (1 Gbps)
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
USB Type C (for PD)
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
PSE Protection (10 Gbps)
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
Coaxial
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
xDSL
X

Thyristor : 

T8111-190

Fuse: 

CP-50-C
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
AC/DC power in
X
VoIP
X

Fuse: 

CP-50-C

Thyristor: 

NT1069C
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
X
X
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X

消费性电子

消费性电子
X
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
LAN port (1 Gbps)
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
HDMI (1.4 & 2.0)
X
X
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
LAN port (10 Gbps)
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
Display Port (1.4 & 2.0)
X
X
PD Protection (1 Gbps)
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
LVDS
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
PD Protection (10 Gbps)
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X
DVI
X
USB 2.0 (Single)
X
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
VGA
X
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
USB 2.0 (Array)
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
SD Card
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
USB 3.2
X

Thyristor : 

T8111-190

Fuse: 

CP-50-C
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
SIM Card
X
X

Fuse: 

CP-50-C

Thyristor: 

NT1069C
USB Type C
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
Audio/Mic
USB Type C (for PD)
AC/DC power in
X
X
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X

医疗电子

医疗电子
X
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
LAN port (1 Gbps)
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
LVDS
X
X
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
LAN port (10 Gbps)
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
VGA
X
X
USB 2.0 (Single)
X
RS485
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
USB 2.0 (Array)
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
RS485 (ESD protection only)
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X
X
X
USB 3.2
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
RS232
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
USB Type C
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X
RS232 (ESD protection only)
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
USB Type C (for PD)
X

Thyristor : 

T8111-190

Fuse: 

CP-50-C
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
Audio/Mic
X
HDMI (1.4 & 2.0)
X

Fuse: 

CP-50-C

Thyristor: 

NT1069C
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
AC/DC power in
X
Display Port (1.4 & 2.0)
X
X
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X

工业类产品

工业类产品
X
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
LAN port (1 Gbps)
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
HDMI (1.4 & 2.0)
X
X
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
LAN port (10 Gbps)
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
Display Port (1.4 & 2.0)
X
X
PD Protection (1 Gbps)
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
LVDS
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
PD Protection (10 Gbps)
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
VGA
X
X
X
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
PSE Protection (1 Gbps)
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
RS485
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
PSE Protection (10 Gbps)
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
RS485 (ESD protection only)
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
USB 2.0 (Single)
X
X

Thyristor : 

T8111-190

Fuse: 

CP-50-C
RS232
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
X

Fuse: 

CP-50-C

Thyristor: 

NT1069C
USB 2.0 (Array)
X
RS232 (ESD protection only)
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
USB 3.2
X
Audio/Mic
USB Type C
AC/DC power in
X
USB Type C (for PD)
Coaxial
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X

汽车电子

汽车电子
USB 2.0 (Single)
X
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
X

Thyristor:

THW0068KV-SMB

Transformer:

WDG24101SCG

TVS array:

D8150-3R3U
RS232
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
USB 2.0 (Array)
X
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
X

Thyristor:

THWxxx8KV-SMB

Transformer:

WDTG24003SKG

TVS array:

D2550-5R5
RS232 (ESD protection only)
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
X
X
USB 3.2
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
Audio/Mic
USB Type C
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
AC/DC power in
X
X
X
X
USB Type C (for PD)
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D8150-3R3U

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
CAN Bus
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
RS485
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
X

TVS1: 

D2550-5R5

TVS2 : 

D9426-580C

Transformer : 

WDG24114SCGX

CMF : 

C54501UTR

Schottky : 

S9351-101AB
LIN Bus
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X
RS485 (ESD protection only)
X

RS-485 Transceiver: 

WD3088E
X
X

Thyristor : 

T8111-190

Fuse: 

CP-50-C
PoC
X

Thyristor: 

THW0156KV-SMB

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
X

Fuse: 

CP-50-C

Thyristor: 

NT1069C
X
X

RS232 Transceiver:

WD3232ED
X
X
X
X

Fuse: 

CP-50-C

GDT: 

NA471X
135-8594-8570

微信二维码

微信二维码